REGULAMIN KONKURSU

 „Krakus na Święta”

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu jest MGD – MWS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000271001, NIP 551-17-02-355, REGON 070768005 (zwaną dalej MGD), zwany dalej “Organizatorem”.

1.2. Koordynatorem Konkursu jest PR Hub Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Długa 16 lok. 205, 00-238 Warszawa, o nr NIP 521 38 16 797 oraz REGON 36967941900000, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000722813, reprezentowaną przez Emilię Hahn – Prezesa Zarządu, działający na zlecenie Organizatora.

1.3. Partnerem Konkursu jest blog chujowapanidomu.pl, prowadzony przez Magdalenę Kostyszyn, działającą pod firmą Agencja Interaktywna Hunter, ul. Lauterbacha 4/4 54-115 Wrocław, NIP 6912406137. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4. Udział w Konkursie mogą wziąć osoby pełnoletnie.

1.5. Czas trwania Konkursu: 01 grudnia 2019 r. od godz. 10.00 do 04 grudnia 2019 r. do godz. 59.

1.6. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz prawa i obowiązki Organizatora.

1.7. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Konkursu wszystkim jej potencjalnym uczestnikom w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://krakus.pl/

1.8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielem serwisu społecznościowego Facebook.com, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie. Podmioty te nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w stosunku do uczestników Konkursu w związku z roszczeniami uczestników opartymi na niniejszym regulaminie.

1.9 Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw uczestników do korzystania z profilu w serwisie.

 

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie.

2.1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Partnera, inne podmioty przy pomocy których Organizator przeprowadza Konkurs, ani pracownicy i przedstawiciele takich podmiotów, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub innego tytułu prawnego. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.3. Organizator rezerwuje sobie prawo do weryfikacji osób biorących udział w Konkursie.

2.4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w czasie trwania Konkursu:

a. posiadać zarejestrowane konto w serwisie Facebook lub stworzyć konto w serwisie Facebook;
b. wykonać zadanie konkursowe, o którym mowa w ust. 2 poniżej;
c. zapoznać się z postanowieniami Regulaminu;

2.5. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
W ramach Konkursu Uczestnik umieszcza swoją wypowiedź pod postem konkursowym w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/ChujowaPaniDomu/, która jest odpowiedzią na pytanie: KRAKUS wyposaży swoimi produktami Twoją lodówkę, dzięki czemu nie spędzisz już miliona godzin przy garnkach. Odpowiedz na pytanie konkursowe: Co zrobisz z zaoszczędzonym czasem?

2.6. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z instrukcją w poście konkursowym na stronie https://www.facebook.com/ChujowaPaniDomu/ oraz wypełnienia zadania konkursowego w zgodzie z poniższym Regulaminem. W innym wypadku ich zgłoszenie nie będzie uznane.

2.7. Żadna opłata lub zakup nie są wymagane, by wziąć udział w Konkursie.

2.8. Zgłoszenie nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, stanowić reklamy innych podmiotów lub marek innych niż Krakus, jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

2.9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie zgłoszeń niezgodnych z niniejszym Regulaminem, w szczególności:
a. osoby, która bierze udział w Konkursie posługując się kilkoma Profilami na Facebooku,
b. osoby, która bierze udział w Konkursie posługując się Profilem na Facebooku, w którym został podany fikcyjny adres email lub nieprawdziwe lub niepełne imię lub nazwisko danej osoby,
c. osoby prowadzącej działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w wizerunek marki Krakus.

2.10. Zgłoszenia, które nie spełniają warunków wskazanych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę podczas wyłaniania zwycięzcó Zgłoszenia takie mogą być także usunięte przez Organizatora w każdym czasie, a uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.

2.11. Uczestnicy muszą wysłać swoje prace konkursowe w okresie od 01.12.2019 do 04.12.2019 do godziny 23:59:59. Po tym terminie zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

2.12. Niniejszy Regulamin Konkursu podlega pod każdym względem pod ustawodawstwo i prawo Polski. Użytkownicy podlegają i poddają się wyłącznej jurysdykcji polskich sądów w odniesieniu do jakichkolwiek umownych lub pozaumownych roszczeń i sporów dotyczących Konkursu.

 

3. Zasady wyłaniania zwycięzców w Konkursie, skład Jury oraz Nagrody.

3.1. W Konkursie Organizator gwarantuje nagrody – nagrodzonych zostanie 3 Uczestników, którzy przygotują najbardziej kreatywne Wpisy zgodne z Regulaminem.

3.2. Nagrody przydziela Jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele Organizatora, Koordynatora i Partnera Konkursu.

3.3. Pod uwagę brana jest przede wszystkim kreatywność odpowiedzi. Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie subiektywnej oceny jury.

3.4. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną wyłonieni na podstawie decyzji Jury, wydanej w ciągu 5 dni roboczych (9.12.2019) od dnia zamknięcia przyjmowania zgłoszeń. Informacje o nagrodzonych pojawią się w tym samym poście na stronie https://www.facebook.com/ChujowaPaniDomu/.3.5. W celu ustalenia szczegółów przekazania nagród ze zwycięzcami skontaktuje się przedstawiciel Koordynatora w ciągu 5 dni od wyłonienia laureató Kontakt nastąpi poprzez ich konta social mediowe przez które zostały przesłane zgłoszenia do konkursu. Adres kontaktowy dla zwycięzców konkursu: natalia.karas@prhub.eu,

3.6. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od czasu, kiedy ze zwycięzcami skontaktuje się przedstawiciel Koordynatora, zwycięzca zobowiązany jest przesłać na adres mailowy natalia.karas@prhub.eu do Organizatora skan lub fotografię podpisanego przez siebie oświadczenia zwycięzcy konkursu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz potwierdzenia przyjęcia nagrody (stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu), wraz z adresem do wysyłki nagrody.

3.7. Nagrodami w Konkursie są 3 zestawy produktów Krakus. Każdy zestaw zawiera barszcz czerwony w kartonie, koncentrat barszczu czerwonego, ogórki kiszone i chrzan.

3.8. Wartość pojedynczej nagrody to 116,40 zł.

3.9. Poza nagrodą, zwycięzcy otrzymają dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11 % wartości danej nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych. Pieniężna część nagrody zostanie pobrana przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że pieniężna część nagrody nie będzie wydawana zwycięzcy.

3.10. Jeśli zwycięzca nie prześle oświadczenia zwycięzcy konkursu, potwierdzenia przyjęcia nagrody oraz danych niezbędnych do wydania nagrody w terminie, o którym mowa w pkt. 3,6 powyżej lub prześle dane niepełne, oznacza, iż rezygnuje z odbioru nagrody.

3.11. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.

3.12. Nagrody wysłane będą zwycięzcom przesyłką kurierską do 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, na adres wskazany przez zwycięzcę.

3.13. Nagrody niewydane w okresie trwania Konkursu pozostają do dyspozycji Organizatora.

 

 4. Postępowanie reklamacyjne.

4.1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu powinny być składane na piśmie do Koordynatora, drogą mailową na adres natalia.karas@prhub.eu.

4.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

4.3. Koordynator w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.

 

5. Administrowanie danymi osobowymi.

5.1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

6. Postanowienia końcowe

6.1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY KONKURSU- POBIERZ TUTAJ
ZAŁĄCZNIK NR 2 POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA I PRZEKAZANIA NAGRODY W KONKURSIE – POBIERZ TUTAJ
ZAŁĄCZNIK NR 3 INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU – POBIERZ TUTAJ